راهنماي خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات ارتباطي

(تلفن ثابت)

ثبت نام تلفن ازطريق دفاتر خدماتي
در صورت مثبت بودن پاسخ بررسی امکانات در دفاتر خدمات ارتباطی به شرح ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

1- حضورمتقاضي با ارايه مدرك شناسايي معتبر(شناسنامه ،كارت ملي ،گذرنامه) با تصوير شناسنامه

2- اخذ تصويرشناسنامه

3- ارائه تصوير كارت پايان خدمات ازمتولدين1/1/54به بعد ياكارت معافيت دائم وياكارت معافيت موقت درمدت اعتبارآن وياگواهي اشتغال به تحصيل وياگواهي صادره از نيروي انتظامي مبني براستخدام درنيروي مذكور وهمچنين تصوير يا گواهي اشتغال به تحصيل ويا تعهد خدمت دروزارت بهداشت،وزارت آموزش وپرورش،سازمان كشتيراني ،آموزش فنون هواپيمايي وتصوير دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت درمدت اعتبارآن

4- تكميل فرم مربوط به آدرس وكدپستي (فرم نمونه الف ارائه شده توسط پاسخگو)

5- واريز مبلغ وديعه براساس تعرفه جاري به شماره حساب بانكي اعلام شده ازسوي مخابرات(دفتر) وارايه فيش پرداختي

6- تكميل كارت اشتراك تلفن كه توسط پاسخگو دراختيار متقاضي قرار مي گيرد.

 

تعرفه جاري : 540000ریال
*شايان ذكراست درزمان اعلام ثبت نام عمومي كه ازطريق اداره پست انجام مي‌گيرد متقاضيان محترم بايستي به باجه پستي موردنظر مراجعه ومراحل ثبت نام رادرآنجا انجام دهند.

 

مدت ثبت نام بعدازتحويل مدارك به پاسخگو 15 دقيقه

 

 

تغييرنام تلفن به صورت مستقيم(باحضورمالك)

1- حضورمالك وخريدار باارايه مدرك شناسايي معتبر(شناسنامه،كارت ملي،گذرنامه)

2- ارائه تصوير شناسنامه

3- ارائه تصوير كارت پايان خدمات ازمتولدين1/1/54به بعدو يااخذ تصوير مدارك(مطابق بنديك ثبت نام تلفن)

4- تكميل فرم مربوطه كه توسط پاسخگو دراختيار مشترك قرار مي‌گيرد

5- ارايه آخرين قبض پرداختي(اخذاصل قبض وبرابراصل نمودن قبض موصوف توسط پاسخگو كه تصويرآن تحويل خريدار مي گردد واصل آن ضميمه سابقه مي شود)

*شايان ذكراست مبلغ 20000 ريال بابت هزينه تغيير نام در قبض دوره بعد مشترك منظور مي‌گردد.

 

 

مدت ثبت نام درسيستم بعدازتحويل مدارك 20دقيقه

 

 

تغييرنام تلفن به صورت وكالتي(ازطريق دفاتراسنادرسمي)

1- حضور وكيل قانوني (خريداريافروشنده) باارايه مدرك شناسايي معتبر (شناسنامه، كارت ملي، گذرنامه، گواهينامه) و تصوير شناسنامه

2- ارائه استعلام ازيكي ازدفاتر اسناد رسمي

3- ارايه اصل و تصوير وكالتنامه براي وكيل قانوني

4- ارايه آخرين قبض پرداختي(اخذاصل قبض وبرابراصل نمودن قبض موصوف توسط پاسخگو كه تصويرآن تحويل خريدار مي گردد واصل آن ضميمه سابقه مي شود)

 

*شايان ذكراست كه بعدازدريافت سندصلح ازدفتراسنادرسمي،اصل وتصويرصلح نامه جهت تغيير نام به امور مشتركين ارايه شود

 

مدت ثبت نام درسيستم بعدازتحويل مدارك 20دقيقه

 

 

درخواست تغيير مكان

1- حضورمالك ياخريدارياقائم مقام قانوني وي باارايه اصل وكالتنامه وتصويرمدرك شناسايي معتبر (شناسنامه،كارت ملي،گواهينامه،گذرنامه)

2- ارايه آخرين قبض پرداختي

3- واريز مبلغ 5200 ريال جهت بررسي امكانات فني محل جديد كه توسط معرفي نامه به بانك مربوطه صورت مي گيرددرصورت وجودامكانات فني پس ازبررسي واريز مبلغ 45000 ريال جهت سيم‌كشي به حساب دوره بعد مشترك ياخريدارمنظور مي‌گردد .

چنانچه تغییر نام و مکان به صورت همزمان انجام گردد، علاوه بر هزینه مذکور، هزینه تغییر نام نیز از مشترک اخذ می گردد.

4- تكميل فرم بررسي امكانات كه توسط پاسخگو دراختيار مشترك يا خريدار قرار ‌گيرد با(درج كدپستي ده رقمي) وشماره تلفن مجاور

5- تكميل فرم مربوط به آدرس وكدپستي محل جديد(فرم نمونه الف)

الف:مدت زمان رفت وبرگشت فرم بررسي امكانات حداكثر15روز

ب:مدت زمان تكميل مدارك توسط متصدي مربوطه 10 دقيقه

 

 

درخواست تغيير نام و مكان توام
               مبلغ 65000 ریال


قطع ووصل شخصي

1- حضورمالك يا قائم مقام قانوني وي باارايه مدرك شناسايي معتبر (شناسنامه،كارت ملي،گذرنامه وگواهينامه) واريه تصوير واصل وكالتنامه(وكالتنامه توسط پاسخگو برابر اصل مي‌شود)

توجه:مدارك معتبربراي استفاده كننده(فقط براي قطع) عبارتندازوكالتنامه رسمي،اقرارنامه رسمي،اجاره نامه رسمي،اجاره نامه عادي معتبر كه دربنگاه معاملاتي املاك تنظيم وشماره تلفن درآن قيدگرديده وممهوربه مهربنگاه باشد

2- ارايه آخرين قبض پرداختي

3- تكميل فرم قطع يا وصل شخصي

*شايان ذكراست كه مبلغ 5300 ريال به عنوان هزينه قطع ياوصل درصورتحساب دوره بعد مشترك منظور مي گردد.

زمان تكميل فرم وثبت درسيستم 10دقيقه

 

 

انسداد يابازنمودن صفردوم(صفرمكالمه بين‌الملل)

1- حضورمالك باارايه مدرك شناسايي معتبر (شناسنامه،كارت ملي،گذرنامه،گواهينامه) ياوكيل قانوني وي بااريه تصوير واصل وكالتنامه(وكالتنامه توسط پاسخگو برابر اصل مي‌شود)

2- مدارك معتبربراي استفاده كننده(فقط براي قطع) عبارتندازوكالتنامه رسمي،اقرارنامه رسمي،اجاره نامه رسمي،اجاره نامه عادي معتبر كه دربنگاه معاملاتي املاك تنظيم وشماره تلفن درآن قيدگرديده وممهوربه مهربنگاه باشد

3- ارايه آخرين قبض پرداختي

4- تكميل فرم مربوطه كه توسط پاسخگو دراختيارمشترك قرار مي‌گيرد

*شايان ذكراست كه مبلغ معادل پانصدپالس به عنوان هزينه انسداددرصورتحساب دوره بعد مشترك منظور مي‌گردد.(22350ريال)

 

زمان تكميل فرم وثبت درسيستم 10دقيقه

 

 

ايجادياحذف سرويسهاي ويژه

1- حضورمالك وخريدار باارايه مدرك شناسايي معتبر(شناسنامه،كارت ملي،گذرنامه،گواهينامه)

2- ارايه آخرين قبض پرداخت شده

3- تكميل فرم مربوط به سرويسهاي ويژه كه توسط پاسخگو دراختيارمشترك قرار مي‌گيرد

*شايان ذكراست كليه سرويسهاي ويژه به استثناي سرويس مكالمه كنفرانسي رايگان مي باشد.

 

زمان تكميل فرم وثبت درسيستم 10دقيقه

 

 

درخواست كشف مزاحمت

1- حضورمالك يا استفاده كننده بااحرازهويت توسط پاسخگو

2- ارايه آخرين قبض پرداخت شده

3- تكميل فرم مربوطه كه توسط پاسخگو دراختيارمشترك قرار مي‌گيرد

 

زمان تكميل فرم وثبت درسيستم 15دقيقه

 

 

نصب مجددتلفن

1- حضورمالك ياقائم مقام قانوني وي باارايه مدرك شناسايي معتبر (شناسنامه،كارت ملي،گذرنامه،گواهينامه) ياوكيل قانوني وي بااريه تصوير واصل وكالتنامه(وكالتنامه توسط پاسخگو برابر اصل مي‌شود)

2- تكميل فرم عدم بدهي وارايه فرم فوق به واحدآبونمان مركزي جهت تاييد

3- تكميل فرم ويژه نصب مجدد توسط مشترك

4- واريز مبلغ 54000ريال با معرفي به بانك بابت هزينه نصب مجدد تلفن های ودیعه دار و مبلغ 108000 ریال بابت تلفن های بدون ودیعه

 

 

زمان تكميل فرم وثبت درسيستم 20دقيقهتعویض شماره تلفن: مبلغ 20000 ریال


تعریف عنوان در مرکز اطلاعات 118: هر دوره 30000 ریال

حذف عنوان از مرکز اطلاعات 118: رایگان